معلم و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

سعی می شود در این وبلاگ به نقش معلم برای تحقق شعار سال اشاره شود